top of page

Music

Music

Jézus ezt mondta Natalia nővérnek

"Más országok is felajánlották magukat nekem, de örökségem csak ez az egy ország.
Történelmében megjárta a keresztutat, de soha el nem pusztul."

 

Kérjük, ma így imádkozzuk:

 

Boldogasszony Anyánk,

Réginánk Pátronánk, 

Megszólított hazánk,

Igaz, hő imáit gyermekidnek

Örökre szívedbe emelted

 Régi szép énekünk és imánk:

 

Boldogasszoy Anyánk, Réginánk Patrónánk,

Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk,

Magyarországról, édes hazánkról,

Ne feledkezzél meg, szegény magyarokról!

 

 

 

Lelkemnek kedves szkíta értékrend mentén, új blogot indítottunk. Igaz, ennek a terében megjelenik Jézus Urunk mai üzenete is, oly módon, - hogy az eltitkolt vagy elhazudott történelmet helyreigazítsa. Épp nekünk szkíta utód magyaroknak van teljesen megegyező sorsunk, hisz a mi nemzetünk vállalta fel a saját keresztútjárását, - hogy ezzel is felemelje a többi nemzetet.

A blogon olvasható anyagok, - a régi struktúrák hatalmi erőfeszítései ellenére is, - remélem elég nagy lyukat ütnek a tudatosság számára. Hogy még több fény áradjon be rajta…

Ehhez kívánok rendszeres látogatást és visszaigazolást mindenki számára.

Szeretettel: Nagy Gábor (2014,10.15.)

 

Hosszú hallgatás után újra jelentkezem, az oldal szerkesztője. Mostmár biztosan tudom, hogy ezt a blogot az ÚJ SZENTÍRÁS bemutatására kellett megnyitnom, és a továbbiakban ennek az ismertetése a fő célom, magyarul, magyaroknak.

Az adott írást 2015-ben Sananda új, megújított tartalommal bocsájtja rendelkezésünkre, amely az elmúlt évek nagy változásai miatt sokkal "emelkedettebb" és időszerűbb tudással lát el minket. Testvérbaráti öleléssel: Makáry Anna  (2015, aug. 5.)

 

Kapcsolat: e-mail: ujdimenzio5@gmail.com

Az Örökség vállalása

 

October 27, 2014

 

A szeptember 5-7 között, Szegeden megtartott Nemzeti Szer, - hogy fordulatot hozzon egy nemzeti szintű egység megteremtésének az elindításában, - beváltotta célját. Kisboldog Asszonyunk születése napjának tisztelete és valós történelmi, szakrális múltunk megdöbbentő információi, új felületet kínálnak az egység létrejöttére.

De milyen új információkat hoztak el erre a rendezvényre? Attila királyunk kapcsolatát Jézus Urunk feltámadási leplével, amit Ő maga hozott magával Edesszából (Urfa), majd mind végig vele volt az Európai utazásai során! A nála lévő lepel előtt térdelt le egész Európa, beleértve Róma akkori püspökét is. Mert Attila gyógyítani jött, és nem hódítani. Azért jött, hogy helyreálljon Jézus urunk valós élettörténete és tanítása. Hogy a római birodalom által államvallássá hamisított kereszténységet visszavezesse Jézus tiszta tanításaihoz és életpéldázatához.

Amikor hazatért, a lepel is hazatért. Itt őriztük Pannon föld közepén, egy az Arvisurában már említett szellemi iskolában. Egészen 1301-ig, III. András király haláláig, - amikor is kihalt az „Árpád-ház” fiú ága.

Megtaláltuk azt a helyszínt, ahol a szentély falainak romjai találhatóak. A hely, és a még ott létező szellemi vezetők tanításai, beavatásai által látjuk, hogy Attila, nem csupán harcosa volt Jézus Urunk igaz hitének, hanem vérszerinti leszármazottja is! Mert a valóságban Jézusnak és Mária Magdolnának három megszületett gyermekéről tudunk, és egyikük egy fiúgyermek. Négy-öt generáció múltán születik Attila, szintén Edesszában….

Így nyer értelmet a Kárpát-hazában élő magyar kettős fejedelemség Apostoli státusza, majd az azt követő Apostoli királyság különleges státusza. Fontos tudnunk, hogy a magyarság Apostoli minősége nem Istvánnal, azaz a királysággal kezdődik, hanem a kettős fejedelemség és Atilla korától! Mert a nyugati királyok az Isteni Kegyelem alapján uralkodtak, míg a mindenkori magyar király, mint Apostol Király, - az Istenfiúi Örökség jogán. Ezért a magyar királyság Apostoli Királyság, mind addig, míg él az egyenes ági vérvonal. Az Apostoli Királyok számára megadatott az Isteni Bizonyosság, a beavatás, a királlyá választás révén. Mert a Magyar Szent Korona az Isteni Bizonyosság megszemélyesítője. Égi Élő Igazság. Amely élő, Isteni személyesség. Mindemellett Jézus feltámadási leple is Isteni Bizonyosság. Mert benne él a feltámadás bizonyítéka és magyarázata. Azzal, hogy Jézus kimondja, az Atya és Én Egyek Vagyunk! Mit is mond Jézus? Azt, hogy a feltámadás során maga az Atya jön „vissza”. Tehát, a lepelben maga a Teremtő van jelen, élő minőségben.

Mindkét Isteni Bizonyosság összetarozik. A Korona és a Lelep, bár két személyiség, - voltaképp Egy. Összetartoznak. Elpusztíthatatlanok, hallhatatlanok. Mert valóban Isteni Bizonyosságok.

Magyarságunk nagy rejtélye a vérvonalunk és a szellemi tudásunk. Történelmünk teljesen lefedi a Jézusi keresztutat.  Csak hogy az üdvtörténelmi keresztutunk főszereplője a Magyar Szent Korona! A nemzet csak beteljesíti, megvalósítja az áldozatot. Mert a nemzet és a Korona áldozata okán válik az eddigi gyalázat, - Jézus Urunk életének és tanításainak meggyalázása, - az Isteni Kegyelemmé. Ezzel törlődik a hamis program. Ez a magyar nép és a Korona vállalt üdvtörténelmi szerepe.

Ezek voltak a mindenkori királyaink legtitkosabb beavatási szintjei.

A világi és egyházi hatalmak mindvégig féltek, rettegtek attól, hogy a magyarok újra emlékezni fognak a valódi múltjukra. Meg is tettek az eltelt évszázadok alatt minden gonoszságot, hogy ezt elkerüljék. És ezért nem kerülhetett napvilágra a Fatimai jelenésekkor átadott harmadik üzenet valódi tartalma. Az üzenet az Apokalipszis. Azonban nem úgy, ahogy Rómában olvassák és értelmezik. Az Apokalipszis görög kifejezés. Jelentése: „Lehull a lepel”.

Igen, jól olvassátok! Ez Jézus valós életrajzának, tanításainak és a feltámadási lepelnek az újbóli napvilágra kerülését jelenti. Vatikáni titkos könyvtári relikviák és a magyarokra vonatkozó eredeti emlékek igazolják mindezt. Ezért is zárták el előlünk.

Már nem számít. A szellem és az Egy Isteni Akarat újból felszínre hozza mindezt. Azt gondoljuk, hogy a keresésnek vége. Eljött az idő, a felfedésre. A Lepel valóban lehull!

Mégpedig azáltal, hogy mindezeket felismerjük saját Örökségünknek. Felismerjük és Vállaljuk. Ez az Örökség, képes egységet teremteni közöttünk, - bármilyen korábbi politikai, vallási, vagyoni, nemzetiségi, szakrális nézetkülönbség vagy érdekkülönbség ellenére is.

Ma már nem a király szintjén él a beavatási útvonal. Ma tömeges felébredésben és nagy létszámban történik a beavatás. Ezekbe a titkokba. Az Örökségbe.

Arra szólítunk minden értelmes és jó lelkületű testvérünket, hogy csatlakozzon a Szegedi Szeren, hangos szóval és háromszor kimondott kijelentésünkhöz:

VÁLLALJUK!

Ez az Örökség képes egységbe állítani bennünket.

Hát ezért mondjuk azt, hogy a Szegedi Szer, új kezdetet jelent nemzeti szinten az egység létrejöttében. Ehhez várunk benneteket, vállaljátok fel bátran Örökségeteket! És minden további eseményen, gyűlésen, rendezvényen egyre többen vállaljátok az Örökségeteket.

 

Maradunk tisztelettel az Isteni Bizonyosságban:

Szelei Mária Magdolna, Nagy Gábor, Korona Sándor, Répássy Viktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló a szegedi SZER-ről:

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1vLXZOpflU

2014.11.09.

                                         Ö R Ö K S É G

 

 

Az Apokalipszis elkezdődött

 

Minden, amit eddig titkoltak valós történelmünkről és szakrális vérvonalunkról, nyilvánosságra kerül. Így már tudjuk, hogy Atilla királyunk saját kezűleg, maga hozta el Edesszából Jézus urunk Feltámadási Leplét. Vele volt végig az Európai útján, hisz Ő azért jött, hogy helyreállítsa Jézus valódi tanításait, életpéldáját és életrajzi adatait. Aztán a Lepel visszajött Kárpát-honba, egy szentélyben őriztük Pannónia közepén 1305-ig. (lásd: Arvisura, Képes Krónika, Pray Kódex…)

Az apokalipszis tehát valójában azt jelenti, hogy „Lehull a lepel”. Azaz, az igazság napfényre kerül. Nekünk, magyaroknak, - az üdvtörténelmünk okán, - most kezdődik el a feltárás folyamata. Mind lelkileg, mind tudatilag, mind fizikailag.

Megtaláltuk az egykori szentély helyét és maradványait! Szeretnénk a romok helyett újra felépíteni a körszentélyt, és méltó zarándokhellyé építeni, kitisztítani a körülötte lévő területet. Hogy leborulhasson Jézus Feltámadási Leplének őrzőhelye előtt az arra méltó és tudatos nemzet.

Ehhez kérünk segítséget, hogy a közös Örökségünket, összefogva újra életre keltsük.

A hely birtokba vétele, a szentély újbóli felépítése és zarándokhellyé alakítása közös összefogással megvalósítható. Ehhez kérünk minden jóérzésű magyar Örököst, hogy egyéni lehetőségeinek a figyelembe vételével, támogassa az újjáépítést. Mindenki, ahogy és amivel tudja.

Az erre a célra született adományszámla javára várjuk a nemzet tagjainak segítségét, akár hívő, akár nem.

Az adományszámla számlaszáma:

73600046-50011287

Külföldről való utaláshoz a kódok:

IBAN:  HU71 7360 0046 5001 1287 0000 0000

BIC (SWIFT) KÓD: TAKBHUHBXXX

 

Köszönjük a felajánlásokat!

Nagy Gábor, Korona Sándor, Répássy Viktor 

 

2014.12.08.

 

December 8: Földtiltó- vagy Eketiltó Boldogasszony                          

Forrás:   Netfolk: népművészet, hagyományok  

http://netfolk.blog.hu/

 

Boldogasszony  hitünk jóval  a Jézus előtti időkből ered.

Boldogasszony a magyar ősvallás nőistensége,  a termékenység, az  anyaság, az életerő szimbóluma, a teremtés és a lét misztériumának hordozója, szülést segítő, életadó istenanya, anyatermészet megjelenítője. Lehet, hogy az  ősi istennőt talán Babbának vagy Bábának hívták, miként máig fennmaradt a csángóknál a Babba Mária elnevezésben.  

 

A hitvilágunkban szereplő Boldogasszony - Babba - fogalma közel állt a katolikus Szűz Mária fogalmához - Szent István azért tudta az országát Szűz Máriának felajánlani és ezt a felajánlást a magyarokkal elfogadtatni. A Boldogasszony alakja szépen a egybemosódott Szűz Máriával. A Mária-kultusz az egész magyar kultúrkörben megtalálható.

Boldogasszony ünnepek az egész évben felbukkannak, közös vonásuk, hogy mindegyik Szűz Mária ünnepléséről szól.

 

 Legfőbb Boldogasszony  ünnepeink:

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony  – Mária ekkor mutatta be Jézust a templomban – február 2. ( http://netfolk.blog.hu/2013/01/30/bujj_bujj_medve_vajon_kinez_-e_2-an)

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony  – Mária méhében megfogan Jézus – március 25. (http://netfolk.blog.hu/2013/03/22/marcius_25_gyumolcsolto_boldogasszony_napja ) E nap  a születésé, Sarlós Boldogasszony a beteljesülés, az érett termés ünnepe.

 

Sarlós Boldogasszony  –  a várandós Mária méhében megmozdul Jézus – július 2.http://netfolk.blog.hu/2013/06/28/sarlos_boldogasszony_504

 

 

Nagyboldogasszony – Szűz Mária, mint királynő, Mária halála és mennybe menetele – augusztus 15.   http://netfolk.blog.hu/2013/08/06/nagyboldogasszony_napjara_hol_magasabb_a_fold_az_egnel#more5447762

 

 

Kisboldogasszony  – Szűz Mária születésének napja  – szeptember 8.

http://netfolk.blog.hu/2012/09/08/kisasszony_napja-_szeptember_nyolcadika

Olvasós Boldogasszony  – Rózsafüzér királynéja – október 7.

 

Földtiltó- vagy Eketiltó Boldogasszony – Szeplőtelen fogantatás – december 8.

 

A " hírek szerint" igazi magyar ünnep:  nyugati legendájában egy királyi származású magyar pap az ünnep szellemi atyja, s kultusza Magyarországról terjed nyugat felé.Nevezik ezt a napot Napbaöltözött Asszony, Földtiltó és Eketiltó Boldogasszony ünnepének is. 
Egyesek szerint a Földtiltó, eketiltó elnevezés onnan jön, hogy ekkor már a kemény fagyok ideje volt, s nemigen lehetett szántani. Mondjuk minek is ilyenkor..... Más mézetek szerint a név egészen mást takar. A házaspárok ekkortól karácsonyig  teljes testi tisztaságot tartották Jézus születéséig.

 
A mezőkövesdi matyó summások és cselédek, akik nyáron munkájuk miatt nem mehettek búcsúba, ezen a napon zarándokoltak el Mátraverebélyre. Mezőkövesdről Mátraverebélyig hajadonfővel és gyalog tették meg az utat ezen az ünnepen - bizony, téli hidegben.

A Felvidéken  az ötvenes évek debrődi Máriajelenése után, december 8-án, ha nagy hó esett is, évekig körmenet keretében keresték fel a jelenés helyét, a középkori Szent László templom romjait.

Tánczos Erzsébet

 

bottom of page